دکتر بهمن یاسبلاغی شراهی عضو هیئت علمی دانشگاه اراک

دکتر سیروس منصوری عضو هیئت علمی دانشگاه اراک
 
دکتر روشن احمدی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر رجائی
 
دکتر مرتضی بختیاروند دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
 
دکتر محمد علی رستمی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند
 
دکتر حمیدرضا جنگی زهی عضو هیئت علمی دانشگاه بین الملل چابهار
 
دکتر رها عابدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
 
دکتر عباس رضوی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
 
دکتر عیسی رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مجازی تهران
 
دکتر قدرت خلیفه عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
 
دکتر اکبر مومنی راد عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
 
دکتر حمید رضا مقامی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
 
دکتر فاطمه جعفرخانی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
 
دکتر زهرا جامه بزرگ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
 
دکتر هانیه کلانتری عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر
 
دکتر مهدی واحدی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
 
دکتر محمد رضا وحدانی عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد
 
دکتر اسماعیل زارعی زوارکی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
 
دکتر غلامحسین رحیمی دوست عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
 
دکتر احسان طوفانی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
دکتر اعظم اسفیجانی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
 
دکتر سیروس معدن دار دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
 
دکتر حسین مرادی مخلص عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
 
دکتر رحیم مرادی عضو هیئت علمی دانشگاه اراک
 
دکتر مریم رجبیان ده زیره دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
 
دکتر روح الله خدا بنده لو عضو هیئت علمی دانشگاه سلطان قابوس عمان
 
دکتر محمد زارع عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان همدان
 
دکتر صدف علیزاده دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
 
دکتر مرضیه سعید پور دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
 
دکتر مریم فلاحی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی