هدف عمده نشریه روندها و دستاوردها در فناوری یادگیری فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با فناوری آموزشی و یادگیری می باشد. از این رو، امید است که این نشریه بتواند راه حل هایی را برای مسائل نظری و عملی پیش روی رشته  تکنولوژی آموزشی ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، به پژوهشگران توصیه می شود که مقالات معتبر خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

 • روندها و مسایل جدید در حوزه فناوری یادگیری
 • فناوری آموزشی و کاربرد آن در علوم مرتبط با حوزه یادگیری
 • دستاورد پژوهش های داخلی و خارجی پیرامون فناوری یادگیری
 • نشر الگوهای طراحی آموزشی و طراحی محیط برای یادگیری و بهبود عملکرد
 • پژوهش های تطبیقی مرتبط با کاربرد فناوری های یادگیری در نظام های آموزشی
 • کاربست فناوری های نوین و نوظهور در محیط یادگیری رسمی و غیررسمی
 • جایگاه یادگیری ترکیبی در نظام های آموزشی
 • مقالات مرتبط با عناصر آموزش مانند تجارب و فعالیت های یادگیری و ارزشیابی
 • رویکرد و روش های یادگیری و آموزشی نوآورانه براساس آموزه های دینی و فرهنگ بومی
 • پژوهش های مرتبط یا نظام های آموزشی با صنعت و گسترش نوآوری و کارآفرینی
 • پژوهش های بین رشته ای در حل مسایل آموزشی و علوم یادگیری
 • بسط روش های تحقیق در علوم یادگیری مانند طراحی پژوهی
 • نظریه پردازی، نقد و توسعه نظریه ها در حوزه فناوری یادگیری
 • رویکردها و روش های یادگیری بر اساس رسانه های جمعی نوین