دبیر موسس


صاحب امتیاز: انجمن فناوری آموزشی ایران انجمن فناوری آموزشی ایران

مدیر مسئول


دکتر غلامحسین رحیمی دوست استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی شهید چمران اهواز

علوم تربیتی

 • rahimidoostgmail.com

سردبیر


دکتر محمدرضا نیلی احمدآبادی دانشیار و عضو هیئت علمی گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

تکنولوژی آموزشی

 • niliatu.ac.ir

دبیر تخصصی


دکتر رحیم مرادی استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه اراک

تکنولوژی آموزشی

 • r-moradiaraku.ac.ir

کارشناس نشریه


پدرام صفاری دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

 • pedram_safarigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر اسماعیل زارعی زوارکی استاد گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

 • ezareiiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید علی اکبر صفوی استاد و عضو هیئت علمی گروه مهندسی قدرت و کنترل دانشگاه شیراز

 • safavishrazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سلیمان احمدی استاد و عضو هیئت علمی گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتری آموزش پزشکی

 • soleiman.ahmadygmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر نورعلی فرخی استاد و عضو هیئت علمی گروه سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی

سنجش و اندازه گیری

 • farrokhinooraligmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا نیلی احمدآبادی دانشیار و عضو هیئت علمی گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

 • niliatu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


آقای دکتر حسین مرادی مخلص دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا

 • moradimokhlesbasu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید رسول عمادی دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

 • r.emadisru.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر داریوش نوروزی دانشیار و عضو هیئت علمی بازنشسته گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

 • drdnoroozigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرتضی امیدیان استاد و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز

 • morteza_omidscu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر سید احمد رحیمی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فلوریدا آمریکا

 • srahimiufl.edu

اعضای هیات تحریریه بین المللی


خانم دکتر مهناز معلم استاد و عضو هیئت علمی گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه تاوسون آمریکا

 • mmoallemtowson.edu

مدیر وب سایت


مریم رجبیان ده زیره دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

 • m.rajabiyan1393gmail.com